Chi tiết về Tác giả

Minh, Đặng Hoàng

  • S. 11 (2009) - Bia
    Has-te-ri-a tập thể và vai trò của cha mẹ, bạn bè và nhân cách
    Tóm tắt  PDF
  • S. 11 (2009) - Bia
    Lo lắng của cha mẹ Việt Nam về các vấn đề phát triển, tâm lý của con trẻ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP