Chi tiết về Tác giả

Nga, Đặng Thanh Trường Đại học Luật Hà Nội

  • S. 6 (2012) - Bia
    SỰ THÍCH ỨNG VỚI HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP THEO PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO TÍN CHỈ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP