Chi tiết về Tác giả

Môn, Đỗ Duy

  • S. 5 (2008) - Bia
    Một số biện pháp nhằm giảm hiện tượng stress đối với các chiến sỹ ở đơn vị cơ sở hiện nay
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP