Chi tiết về Tác giả

Mạnh Tôn, Đỗ Viện khoa học xã hội nhân văn quân sự

  • S. 11 (2005) - Bia
    Về ghi nhớ có chủ định của học viên trường Đại Học quân sự
    Tóm tắt  PDF
  • S. 12 (2005) - Bia
    Một số vấn đề về đổi mới dạy học môn tâm lý học quân sự trong các trường sĩ quan hiện nay
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP