Chi tiết về Tác giả

Anh, Hoàng Đại học Sư phạm Hà Nội

  • S. 11 (2005) - Bia
    Kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên trường Đại học Sư phạm TDTT Hà tây
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP