Chi tiết về Tác giả

Bằng, Lê Thị Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

  • S. 1 (2007) - Bia
    Thực trạng trí sáng tạo của sinh viên khi tuyển chọn vào trường đại học mỹ thuật công nghiệp
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP