Chi tiết về Tác giả

Minh Vụ, Lê Học viện chính trị quân sự

  • S. 12 (2006) - Bia
    Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chính uỷ, chính trị viên trong quân đội nhân dân Việt nam hiện nay
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP