Chi tiết về Tác giả

Minh Loan, Lê Thị Trường đại học Khoa học xã hội & Nhân văn

  • S. 4 (2012) - Bia
    MỘT SỐ HÀNH VI ĐIỂN HÌNH TRONG VIỆC SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP