Chi tiết về Tác giả

Bắc, Nguyễn Văn

  • S. 2 (2008) - Bia
    Động cơ nghiên cứu khoa học của sinh viên: tác động từ giá trị văn hoá truyền thống
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP