Chi tiết về Tác giả

Bá Đạt, Nguyễn Đại học Khoa học xã hội và nhân văn

  • S. 10 (2005) - Bia
    Tìm hiểu phương pháp nghiên cứu trường hợp trong khoa học xã hội và tâm lý học
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP