Chi tiết về Tác giả

Mẫn, Phùng Đình

 • S. 3 (2008) - Bia
  Phát huy tính tích cực, sáng tạo học tập của sinh viên qua phương pháp dạy học giải quyết tình huống có vấn đề
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5 (2008) - Bia
  Một số kỹ năng cơ bản đối với việc tự học của các học viên học từ xa
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6 (2009) - Bia
  Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường Trung học Phổ thông ở tỉnh Quảng Bình đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay
  Tóm tắt  PDF
 • S. 12 (2008) - Bia
  Bước đầu tìm hiểu tính cách người Huế qua văn hóa của xứ Huế
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP