Chi tiết về Tác giả

Mẫn, Phùng Đình Trung tâm Đào tạo Từ xa, Đại học Huế

  • S. 6 (2012) - Bia
    PHÁT TRIỂN THANG ĐO KHUYNH HƯỚNG NGHIỆN INTERNET CHO THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP