Chi tiết về Tác giả

Quyết, Phạm Văn

  • S. 8 (2007) - Bia
    Truyền thông thay đổi hành vi- những kinh nghiệm từ việc triển khai một dự án
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP