Chi tiết về Tác giả

Quang Bình, Phạm Học viện chính trị quân sự

  • S. 12 (2005) - Bia
    Bước đầu tìm hiểu bản chất nguồn gốc các hiện tượng ngoại cảm của con người
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP