Chi tiết về Tác giả

Quyết, Phạm Văn Trường đại học Khoa học xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

  • S. 9 (2012) - Bia
    XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM: NHỮNG THÀNH TỰU, THÁCH THỨC VÀ NHỮNG BÀI HỌC
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP