Chi tiết về Tác giả

Nam, Phan Trọng Đại học sư phạm Đồng Tháp

  • S. 4 (2007) - Bia
    Mức độ trí thông minh và trí tuệ cảm xúc của sinh viên trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP