Chi tiết về Tác giả

Mai Hương, Phan Thị Trung tâm Tâm lý hcọ thực nghiệm, Viện Tâm lý học

  • S. 2 (2012) - Bia
    THÍCH NGHI THANG ĐO HÀNH VI CHỐNG ĐỐI/XÂM KÍCH TRONG THANG ĐO TỔNG QUÁT HÀNH VI CONNER - BẢN TỰ KHAI CỦA TRẺ (CONNER CBRS-SR)
    Tóm tắt  PDF
  • S. 12 (2012) - Bia
    VĂN HÓA KIẾM TIỀN VÀ TIÊU TIỀN CỦA THANH NIÊN HIỆN NAY
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP