Chi tiết về Tác giả

Quang Học, Trương Học viện chính trị quân sự

  • S. 12 (2005) - Bia
    Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên tâm lý học quân sự cho học viên Lào
    Tóm tắt  PDF
  • S. 12 (2006) - Bia
    Một số đặc điểm giao tiếp của học viên tham gia các lớp đào tạo giáo viên Khoa học xã hội nhân văn quân sự cấp phân đội
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP