Chi tiết về Tác giả

Anh Châu, Trần Viện Tâm lý học

  • S. 7 (2005) - Bia
    Một số yếu tố tác động đến việc gia tăng dân số nhìn từ góc độ tâm lý học
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP