Chi tiết về Tác giả

Minh Đức, Trần Thị Trường đại học Khoa học xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

  • S. 6 (2012) - Bia
    CÁC KIỂU SỬ DỤNG INTERNET VÀ KẾ HOẠCH TƯƠNG LAI CỦA VỊ THÀNH NIÊN
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP