Chi tiết về Tác giả

Minh Đức, Trần Thị Trường đại học Khoa học xã hội & Nhân văn

  • S. 2 (2012) - Bia
    THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
    Tóm tắt  PDF
  • S. 4 (2012) - Bia
    MỘT SỐ MÔ HÌNH CỐ VẤN HỌC TẬP Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP